Rekrutacja


REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Wyspa Szkrabików – zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów”
o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-079B/17
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

§ 1
Definicje

1. Użyte w regulaminie słowa oznaczają:
a. Organizator – NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE „WYSPA SZKRABÓW” Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI przy ul. Damrota 15, 42-700 Lubliniec, NIP: 7732194496, REGON: 243260709
b. Projekt – rozumie się przez to Projekt pn.: „Wyspa Szkrabików – zapewnienie opieki dla
dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów” o numerze WND RPSL.08.01.03-24-079B/17
c. Biuro Projektu – ul. Damrota 15, 42-700 Lubliniec
d. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Projekcie;
e. Uczestnik projektu – rozumie się przez to rodzica/opiekuna zakwalifikowanego do uczestnictwa w Projekcie;
f. Osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba, która w dniu przystąpienia do projektu jest pracująca i przebywa na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim;
g. Osoba powracająca na rynek pracy/ poszukująca pracy – osoba, która w dniu przystąpienia do
projektu jest bezrobotna lub bierna zawodowo tj. przebywa na urlopie wychowawczym;
h. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie
i. Regulamin – niniejszy regulamin rekrutacji do projektu pn.: „Wyspa Szkrabików – zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów” o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-079B/17
j. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i procesu rekrutacji do projektu pn. „Wyspa Szkrabików
– zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów” o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-079B/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII. Regionalne Kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 – konkurs.

2. Projekt jest realizowany przez NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE „WYSPA SZKRABÓW” Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI przy ul. Damrota 15, 42-700 Lubliniec, NIP: 7732194496, REGON: 243260709.

3. Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są:
a. w Biurze Projektu;
b. na stronie internetowej: www.szkrabiki.pl
c. pod adresem e-mail: poczta@szkrabiki.pl
d. telefonicznie pod numerem: 788 146 032
e. każdy kandydat (a później Uczestnik Projektu) jest zobowiązany/a do zapoznania się niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego zapisów.

§ 3
Informacje o projekcie

1. Projekt pozwoli na zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia, gdyż zwiększy dostępność opieki nad dziećmi, co z kolei umożliwi rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy.

2. Celem Projektu jest wsparcie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego umożliwiające 100 rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom.

3. W ramach projektu utworzonych zostanie 50 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

4. Projekt będzie realizowany od 01.11.2018 r. do 31.10.2020 r. w tym:
a. wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 01.11.2018 r. do 30.04.2019 r.)
b. opieka nad dziećmi (od 01.01.2019 r. do 31.10.2020 r.)

5. Grupę docelową w projekcie stanowi 100 rodziców/opiekunów, z terenu województwa śląskiego,
dzieci w wieku do 3 lat, które zostaną objęte opieką żłobkową w okresie 01.01.2019 r. – 31.10.2020 r.

6. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia udziału w Projekcie.

§ 4
Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikiem Projektu może zostać wyłącznie osoba, która złożyła wypełniony i własnoręcznie podpisany Formularz zgłoszeniowy w wymaganej formie i terminie oraz spełnia wszystkie kryteria dostępu określone w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.

2. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:
a. zamieszkanie na terenie województwa śląskiego;
b. sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
c. przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba zatrudniona lub przebywanie na urlopie wychowawczym – osoba bierna zawodowo lub bycie osobą bezrobotną/niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem.

3. Każdy Kandydat w procesie rekrutacji może uzyskać punkty za spełnienie dodatkowych kryteriów, tj.:
a. osoby pracujące, powracające po urlopach macierzyńskich / rodzicielskich – 3 punkty;
b. osoby bezrobotne i bierne zawodowo (urlop wychowawczy) poszukujące pracy – 2 punkty;
c. pracujące zagrożone utratą pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem – 1 punkt;
d. dziecko z niepełnosprawnością / opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju – 3 punkty.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w ramach jednej kategorii decydować będzie
kolejność zgłoszeń.

§ 5
Rekrutacja

1. Rekrutacja przebiegać będzie z poszanowaniem równości szans, w tym równości płci.

2. Podstawowa rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w okresie od 01.11.2018 r. – 14.12.2018 r.
Przebieg rekrutacji do udziału w projekcie obejmował będzie następujące etapy:
a. akcja informacyjno-promocyjna
b. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (do 14.12.2018 r.)
c. w przypadku nie zebrania wystarczającej ilości zgłoszeń lub nie zakwalifikowania do Projektu
wymaganej liczby Uczestników Projektu (w ramach poszczególnych kategorii), prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, która będzie trwać do czasu zapełnienia wszystkich miejsc w poszczególnych kategoriach. Przebieg rekrutacji uzupełniającej będzie tożsamy z przebiegiem
rekrutacji podstawowej.
d. Podsumowanie rekrutacji podstawowej, kontakt w wytypowanymi Uczestnikami Projektu (14.12.2018 r.).

3. Zgłoszenie do Projektu odbywa się na podstawie złożenia Formularza zgłoszeniowego dostępnego:
– na stronie internetowej Organizatora: www.szkrabiki.pl
– w Biurze Projektu: ul. Damrota 15, 42-700 Lubliniec
Formularz zgłoszeniowy można składać:
– osobiście w Biurze Projektu;

4. Procedura rekrutacji:
a. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
b. Weryfikacja poprawności wypełnienia złożonych Formularzy – osoba przyjmująca zgłoszenie dokona weryfikacji formalnej, tj. sprawdzi czy Formularz zgłoszeniowy został wypełniony w sposób prawidłowy, podpisany i opatrzony datą wypełnienia, następnie zostanie mu nadany numer identyfikacyjny. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w Formularzu osoba go przyjmująca:
– poinformuje osobiście osobę składającą bezpośrednio po sprawdzeniu Formularza – jeżeli Formularz złożono osobiście;
– Formularze złożone po terminie tj.: 14.12.2018 r. nie będą rozpatrywane w ramach rekrutacji podstawowej.
c. Podział Kandydatów według kategorii uczestników:
– osoby pracujące, powracające po urlopach macierzyńskich / rodzicielskich – 60 osób;
– osoby bezrobotne/ niepracujące i bierne zawodowo (urlop wychowawczy) chcące wrócić na rynek pracy i poszukujące pracy – 22 osoby;
– zagrożone utratą pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem – 18 osób.
d. Przyznanie punktów w oparciu o zdefiniowane kryteria i wybór Uczestników. W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
e. Utworzenie listy podstawowej na podstawie zgłoszeń, według przyjętych kryteriów wyboru.
f. Ogłoszenie wyników rekrutacji do Projektu.
g. Stworzenie listy rezerwowej osób, które nie zostały zakwalifikowane do Projektu, z której będą rekrutowane osoby z największą liczbą punktów w ramach danej kategorii, gdy zwolni się miejsce w Projekcie (lub kontynuowanie rekrutacji, w przypadku zgłoszenia się do udziału w Projekcie mniej niż 50 osób).
h. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą powiadomione o tym w sposób zadeklarowany w Formularzu zgłoszeniowym.
i. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zobowiązane są dostarczyć w terminie do 10 dni od powzięcia informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie do siedziby Żłobka niezbędne dokumenty ich dotyczące, wyszczególnione w Formularzu zgłoszeniowym, tj.:
a. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – kopia;
b. zaświadczenie/oświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim i powrocie do pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu/umowa o pracę);
lub zaświadczenie z PUP potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego lub oświadczenie o pozostawaniu osobą nieaktywną zawodowo (nie zarejestrowaną w Urzędzie pracy), która chce powrócić na rynek pracy;
lub oświadczenie o pozostawaniu osobą bierną zawodowo (urlop wychowawczy) będącą poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem, która chce powrócić na rynek pracy;
lub oświadczenie o zagrożeniu zwolnieniem z pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.
c. zaświadczenie/orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub opinii o wczesnym wspomaganiu
rozwoju

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, by stać się Uczestnikami Projektu, będą zobowiązane także do podpisania Deklaracji uczestnictwa, Oświadczenie uczestnika projektu, Ankiety z danymi do Formularza PEFS oraz Umowy.

7. W przypadku niezłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 5a,b,c oraz ust. 6
uznaje się, że osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie zrezygnowała z uczestnictwa w nim. Osoba taka zostaje skreślona z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie a jej miejsce
zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej (dot. danej kategorii).

8. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi, przechowywane będą w archiwum dokumentacji projektu, zlokalizowanym w Biurze Projektu w sposób zapewniający jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo minimum do dnia 31.12.2025 r.

§ 6
Zespół Rekrutacyjny

1. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wejdą:
a. Organizator / Właściciel Żłobka – Monika Głowa
b. Dyrektor Żłobka – Marzena Suchorska-Kik
c. Dyrektor Przedszkola – Ewa Świerc

2. Posiedzenie Zespołu Rekrutacyjnego zwołane zostanie w dniu, w którym upływa termin podstawowego etapu rekrutacji, tj. w dniu 14.12.2018 r. Kolejne posiedzenia Zespołu zwoływane będą adekwatnie do potrzeb.

Zespół Rekrutacyjny decyduje o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 7
Rezygnacja i wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie oraz rozwiązanie umowy

1.Rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić wyłącznie na skutek ważnych zdarzeń losowych lub z przyczyn osobistych.

2. Uczestnik Projektu, który chce zrezygnować z udziału w Projekcie zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej Oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika w przypadku:
a. Istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu i/lub Umowy uczestnictwa;
b. Nieuiszczenia comiesięcznej opłaty za pobyt dziecka w terminie, co w konsekwencji skutkuje wypowiedzeniem umowy;
c. Podania nieprawdziwych danych w złożonych dokumentach.

4. Wykluczenie, o którym mowa w § 7 ust. 3 skutkuje:
a. Rozwiązaniem Umowy uczestnictwa w projekcie „Wyspa Szkrabików – zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów” o numerze WND RPSL.08.01.03-24-079B/17 bez wypowiedzenia oraz
b. Koniecznością pokrycia przez Uczestnika 100% kosztów poniesionych przez

5. Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w Projekcie (od dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa do dnia powzięcia przez Organizatora informacji o zaistnieniu w/w sytuacji) wraz z odsetkami w wysokości określonej przez Instytucję Zarządzająca.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku rozwiązania Umowy o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu rekrutacji.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.